การควบคุมคุณภาพ

บริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้าของเราได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากเรามีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอน
ก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้ทางลูกค้า เรามีห้องทดลองเพื่อตรวจสอบภายในบริษัท
นอกจากนั้นบริษัทยังจ้างบริษัทตรวจสอบเอกชนที่มีชื่อเสียง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งให้ลูกค้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ